Zápis na ŠK. ROK 2024/2025

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ŽIADOSŤ MÔŽE PODAŤ RODIČ: OSOBNE / POŠTOU / E-MAILOM AKO SCAN.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 už prijímame a registrácia je spustená. Povinné predprimárne vzdelávanie je pre deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2024 (vrátane). K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťata navštevovať materskú školu a dotazník o dieťati uverejnenom na našej stránke. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. V prípade voľnej kapacity sa deti prijímajú aj priebežne počas roka.

U nás budeme pozerať na každé dieťa, ako na jedinečnú osobnosť a preto budeme ku každému človiečikovi pristupovať individuálnym a chápavým spôsobom. Inšpirujeme sa a zapájame do výchovného procesu Montessori pedagogiku. Našim cieľom je, aby malo každé dieťa svoj priestor a vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru, v ktorej sú deti spokojné, veselé a šťastné.

Pri nástupe si dieťatko prinesie náhradné oblečenie, pyžamko, zubnú kefku s pohárikom, prezuvky, igelitové vrecko, gumáky a oblečenie do daždivého počasia. Ostatné všetko potrebné zabezpečujeme my.

Letné prázdniny – Prijímame deti aj z iných škôlok, v ponuke aj týždňové denné pobyty. Cena za týždeň so stravou je 150 eur.

Dokumenty na stiahnutie: