Múdri drobci

Náš deň

 • Schádzanie detí

 • Relaxačné a zdravotné pohybové cvičenia - využívame rôzne básničky, pesničky v slovenskom a anglickom jazyku

 • Hygiena – učíme sa správnym hygienickým návykom

 • Desiata - učíme sa s deťmi správnemu stolovaniu

 • Ranný kruh – s detičkami sa rozprávame o ich pocitoch, náladách, zážitkoch a povieme si program dňa

 • Vzdelávacie aktivity, montessori aktivity - rozdelené podľa tém, osvojovanie anglického jazyka, rozvíjanie detskej osobnosti

 • Pobyt vonku - pohybové aktivity na našom dvore, vychádzka mimo areálu škôlky, spontánne hry detí na našom ihrisku

 • Hygiena – upevňujeme si hygienické návyky

 • Obed

 • Stomatohygiena, príprava na odpočinok

 • Odpočinok

 • Prezliekanie, hygiena

 • Olovrant

 • Poobedné vzdelávacie aktivity, hry, krúžky, pobyt vonku

 • Koniec prevádzky