Múdri drobci

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov spoločnosti

Múdri drobci s.r.o., so sídlom: Pezinská 49B, 90101 Malacky, IČO: 54015243

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155746/B

1                Informácie o spoločnosti Múdri drobci, s.r.o.

1.1           Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti Múdri drobci, s.r.o. (ďalej len ako „spoločnosť“) upravujú zásady spracovania osobných údajov dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých osobné údaje spracováva spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. a to klientov spoločnosti Múdri drobci, s.r.o., s ktorými spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. uzaviera zmluvu o starostlivosti o dieťa (ďalej len ako „klient“). Tieto pravidlá zároveň v článku 6 nižšie obsahujú poučenia a oznámenia pre Vás (ako klientov a súčasne dotknuté osoby) o Vašich právach v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa.

1.2           Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. je pri spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.3           Zodpovednou osobou v zmysle v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov a teda osobou ktorá plní úlohy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je pani Lucia IMRICH MARUNIAKOVÁ, mail: info@mudridrobci.sk a telefónne číslo: 0911 894 347.

2                Rozsah spracovávaných údajov

2.1           Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. spracováva osobné údaje o klientoch, ktoré boli spoločnosti poskytnuté klientmi pri osobnom stretnutí klienta a zástupcu spoločnosti za účelom záväznej rezervácie miesta v sieti škôlok prevádzkovaných spoločnosťou Múdri drobci, s.r.o. a za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa a zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti do šiestich rokov veku dieťaťa v zmysle § 32b zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov (spolu ďalej aj len ako „zmluva o poskytovaní starostlivosti“ alebo len „zmluva“). Poskytnutými dátami sú údaje nevyhnutné k uzavretiu vyššie uvedenej zmluvy.

2.2           Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. vyhotovuje obrazové a zvukovo-obrazové záznamy na dennej báze a to fotografie a videa denných aktivít detí. Fotografie spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. môže zverejňovať na stránke www.facebook.com/škôlkamudridrobci, pričom klienti môžu vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s uverejňovaním fotografií dieťaťa na vyššie uvedených miestach.

2.3           Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. spracováva databázu mailových kontaktov svojich klientov, a to za účelom ich pravidelného informovania o dianí v škôlke, o organizačno-technických pokynoch a o plánovaných akciách pre deti. V prípade, ak klient nesúhlasí a neželá si ďalšie zasielanie informatívnych mailov, môže na adrese info@mudridrobci.sk oznámiť, že si ďalšie zasielanie mailov neželá a nemá o ne záujem. Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. následne vymaže údaj o mailovej adrese klienta a nebude klientovi ďalej zasielať informácie.

3                Účel spracovania osobných údajov

3.1           Pre uzatvorenie zmluvy medzi spoločnosťou Múdri drobci, s.r.o. a klientom využívame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

3.1.1        v prípade rodiča: meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, informácie o osobnom stave a zamestnaní, platobné údaje, e-mailový kontakt a telefónne číslo,

3.1.2        v prípade dieťaťa meno a priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a zdravotný stav.

3.2           Spracovanie údajov v rozsahu e-mail a telefónne číslo prebieha od momentu zaevidovania záujmu klienta o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní starostlivosti a vo zvyšnom rozsahu v momente pristúpenia k uzatvoreniu zmluvy. V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov nemôže spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. uzatvoriť vyššie uvedenú zmluvu a poskytnúť služby v zmysle tejto zmluvy.

3.3           Spracovávanie údajov o zdravotnom stave dieťaťa klienta je podmienené výslovným súhlasom klienta, pričom účelom spracovávania údajov je prípadné okamžité poskytnutie prvej pomoci počas poskytovania starostlivosti dieťaťu, ako aj v rámci rôznych výletov, exkurzií a iných podujatí.

4                Prístup k osobným údajom

4.1           Osobné údaje o klientoch sú spracovávané spoločnosťou Múdri drobci, s.r.o. jej spolupracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a to aj po skončení spolupráce so spoločnosťou Múdri drobci, s.r.o. Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. poveruje ako prevádzkovateľ spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, t. j. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je v zmysle § 5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov každý, kto spracúva osobné údaje pre spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. a to za účelom a spôsobom, ktoré spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. určí. V prípade, ak je na spracovanie vyžadovaný súhlas, odovzdáva spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. údaje sprostredkovateľom iba v prípade, ak je súhlas udelený. Sprostredkovateľom sú zo strany spoločnosti Múdri drobci, s.r.o. odovzdávané len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie poskytovania služieb. Medzi sprostredkovateľov spoločnosti Múdri drobci, s.r.o. patria:

4.1.1        Účtovník

5                Dĺžka spracovávania osobných údajov

5.1           Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. spracováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania a na účely plnenia uzatvorených zmlúv až do skončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní starostlivosti. V zmysle príslušných právnych predpisov spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. uchováva údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch po dobu požadovanú osobitným predpisom.

5.2           Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich spoločnosti Múdri drobci, s.r.o. z príslušných právnych predpisov.

6               Poučenie pre dotknuté osoby, t.j. osoby poskytujúce osobné údaje

6.1         Ak spoločnosť Múdri drobci, s.r.o.  spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

6.1.1     Právo požadovať od spoločnosti Múdri drobci, s.r.o. prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie (napr. prečo spracúvame Vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).

6.1.2        Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.

6.1.3        Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, a zároveň spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (c) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, (d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

6.1.4        Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (a) napadnete správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (c) spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (d) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti Múdri drobci, s.r.o.  prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

6.1.5        Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.

6.1.6        Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Múdri drobci, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6.2           V prípade ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

6.3           Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

6.4           Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

6.5           Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla agentúry alebo elektronicky, zaslaním Vašej žiadosti zodpovednej osobe na e-mailovú adresu: info@mudridrobci.sk.

6.6           V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. Vám bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť ..Múdri drobci, s.r.o. nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7                Bezpečnosť

7.1           Spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. nakladá s osobnými údajmi plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7.2           Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom, počítače sú zabezpečené antivírusovými programami a facebookové stránky spoločnosti Múdri drobci, s.r.o. spravujú len zamestnanci spoločnosti.

8                Kontaktné údaje

8.1           Akékoľvek pripomienky v súvislosti so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia si svojich práv sa obráťte na spoločnosť Múdri drobci, s.r.o. e-mailom na adresu info@mudridrobci.sk alebo na telefónnom čísle 0911 894 347.

9.              Platnosť a účinnosť

9.1.           Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 1.2.2022.